Головна сторінка
Головна сторінка Головна сторінка Мапа сайту Мапа сайту
Головна сторінка Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Юним громадянам Всеукраїнський перепис населення Конкурс на заміщення вакантних посад Для респондентів Для громадськості
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Соціально-економічне становище регіону
Метаописи державних статистичних спостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Здійснення реформ в Україні
Корисна інформація
Дошка об'яв
Мапа сайту
Пошук
Зворотній зв'язок
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
«Урядова «гаряча лінія»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Київська обласна державна адміністрація
Київська обласна рада


Пошук на сайті:
Розширений пошук
Головна > Про Головне управління > Регламент Головного управління
Версія для друку Передати по пошті

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління
статистики у Київській області

11 квітня 2016 р. № 27

Регламент

Головного управління статистики у Київській області

 

I. Загальні положення

1. Регламент Головного управління статистики у Київській області (далі – Регламент) встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Київській області (далі – Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики безпосередньо підпорядковується Державній службі статистики України (далі – Держстат) і є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України (територіальним органом Держстату).

До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень) та відокремлені підрозділи (районний (міський) рівень) – управління (відділи, сектор) статистики у районах (містах) (далі - відокремлені підрозділи).

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, наказами й дорученнями Держстату, Положенням про Головне управління статистики (далі – Положення), іншими актами законодавства.

3. Основні завдання Головного управління статистики визначені у Положенні, затвердженому наказом Держстату.

4. Головне управління статистики у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань безпосередньо та через відокремлені підрозділи взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом України, нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

7. Діяльність Головного управління статистики є відкритою та прозорою (за винятком питань, які становлять державну таємницю або є конфіденційною інформацією) і забезпечується шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні репортажів, інтерв'ю, виступів керівників Головного управління статистики, структурних та відокремлених підрозділів.

8. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про діяльність, який розміщується на офіційному веб-сайті.

Представникам засобів масової інформації та громадянам інформація про діяльність Головного управління статистики надається відповідно до  законодавства.

 

II. Організація роботи Головного управління статистики

Планування роботи

9. Основою для планування діяльності Головного управління  статистики є План державних статистичних спостережень на відповідний рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України, технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

10. Головне управління статистики щороку складає комплексну програму Головного управління статистики (далі – Комплексна програма), яка містить заходи з питань організації державних статистичних спостережень, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, проведення перевірної роботи, координації діяльності відокремлених підрозділів та роботи з користувачами даних і респондентами, з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

Комплексна програма формується структурним підрозділом відповідальним за планування на підставі розроблених Держстатом макетів з урахуванням пропозицій структурних підрозділів, за погодженням з заступником начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень та затверджується начальником Головного управління статистики.

11. Витяг з Комплексної програми розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

12. Моніторинг виконання Комплексної програми здійснюється відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики. Інформація про виконання Комплексної програми заслуховується на засіданнях колегії Головного управління статистики відповідно до планів роботи колегії.

 

Визначення повноважень керівництва

та працівників Головного управління статистики

13. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням.

14. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління статистики та його заступниками затверджується наказом Головного управління статистики, в якому зазначається:

перелік структурних та відокремлених підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником та заступниками начальника Головного управління статистики;

перелік функціональних повноважень, закріплених за заступниками начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

порядок виконання повноважень заступниками начальника Головного управління статистики у разі відсутності одного з них.

15. Положення про структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики розробляються керівниками структурних та відокремлених підрозділів, погоджуються з заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень і затверджуються наказом Головного управління статистики.

16. Посадові обов’язки керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики визначаються в положеннях про ці підрозділи. Обов’язки інших працівників Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 №11, положеннями про структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики та затверджуються начальником Головного управління статистики.

 

Дорадчі органи

17. Головне управління статистики для обговорення напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює дорадчі та інші допоміжні органи.

Колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань.

Експертна комісія Головного управління статистики є дорадчим органом, який утворено з метою організації та проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірній комісії Державного архіву Київської області.

Комітет з конкурсних торгів Головного управління статистики є органом, який утворено з метою організації робіт щодо проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету. Діє відповідно до  Закону України «Про здійснення державних закупівель».

18. Головним управлінням статистики можуть бути утворені й інші дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

19. Кількісний і персональний склад дорадчих та допоміжних органів і положення про їхню діяльність затверджуються наказами Головного управління статистики.

 

Управління персоналом та проходження державної служби

20. Прийняття працівників на державну службу у Головному управлінні статистики здійснюється шляхом конкурсного відбору, або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття працівників на роботу на посади, не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

21. Для набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися їх стажування на відповідних посадах у Головному управлінні статистики відповідно до Положення про порядок стажування у держаних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 грудня 1994 № 804 (зі змінами).

22. З метою підвищення ефективності роботи і відповідальності державних службовців один раз на три роки проводиться атестація державних службовців у порядку, встановленому Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 № 1922 (зі змінами).

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків відповідно до Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Головного управління статистики покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління статистики.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги начальником та заступниками начальника Головного управління статистики, керівниками структурних та відокремлених підрозділів, під час проведення ротації кадрів на окремих посадах, а також при розгляді питань, пов'язаних із матеріальним стимулюванням працівників.

23. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється згідно з річним планом навчання працівників Головного управління статистики, затвердженим начальником Головного управління статистики, з урахуванням річного плану навчання працівників органів державної статистики, затвердженого Головою Держстату.

Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу регламентується Указом Президента України від 09 листопада 2000 № 1212/2000 "Про комплексну програму підготовки державних  службовців", Положенням про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 №564.

24. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, заходи заохочення та відповідальність за порушення трудової дисципліни визначаються відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про державну службу", та закріплені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників Головного управління статистики у Київській області, затверджених наказом Головного управління статистики, та колективному договорі Головного управління статистики.

25. Для забезпечення оперативного вирішення завдань, пов'язаних із діяльністю Головного управління статистики, у святкові та вихідні дні у разі потреби встановлюється чергування заступників начальника Головного управління статистики, керівників структурних підрозділів згідно з графіком, що розробляється заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та затверджується наказом Головного управління статистики.

Питання, пов’язані з перебуванням працівників Головного управління статистики у службових відрядженнях, регламентуються Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 № 59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 № 362).

Керівники структурних підрозділів Головного управління статистики, повідомляють про свою відсутність у робочий час, у зв'язку зі службовою необхідністю, начальника, заступників начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

IV. Організація роботи з документами та

контролю виконання

26. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні  статистики, затвердженої наказом Головного управління статистики від 11 квітня 2014 № 57 (далі – Інструкція з діловодства).

27. Порядок роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998
№ 1893 (зі змінами).

28. Відповідальність за організацію діловодства в Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.

Відповідальність за організацію діловодства у структурних та відокремлених підрозділах, покладається на керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

Організація діловодства й архіву в структурних і відокремлених підрозділах Головного управління статистики покладається на спеціально призначену для цього наказом Головного управління статистики особу.

29. Системи електронного документообігу й обробки інформації Головного управління статистики повинні відповідати вимогам державних стандартів і Інструкції з діловодства.

30. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення, визначені актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами Держстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступника Голови Держстату, наказами Головного управління статистики, дорученнями начальника та заступників начальника Головного управління статистики, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян.

Контроль за виконанням документів у Головному управлінні статистики здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства.

31. Контроль за виконанням документів структурних та відокремлених підрозділів здійснюється начальниками цих підрозділів.

32. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 (зі змінами).

 

V. Порядок проведення нарад

Апаратні наради

33. Апаратні наради проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – заступника начальника Головного управління статистики.

34. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання яке розглядається, особи, без участі яких питання порядку денного не може бути розглянуто належним чином.

35. Проект порядку денного апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників начальника Головного управління статистики, керівників структурних та відокремлених підрозділів.

36. Проект порядку денного апаратної наради погоджується начальником Головного управління статистики та доводиться до відома заступників начальника Головного управління  статистики за два дні до її проведення.

37. Організація проведення апаратної наради покладається на структурний або відокремлений підрозділ, до компетенції якого належить питання, що розглядається.

38. Рішення, прийняті на нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників наради.

39. Контроль за виконанням доручень наданих на нарадах, здійснює структурний або відокремлений підрозділ, відповідальний за вирішення розглянутих питань відповідно до компетенції.

40. Питання щодо можливості присутності на нарадах представників засобів масової інформації, використання кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішується начальником Головного управління статистики.

 

Оперативні наради

41. З метою термінового вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, проводяться оперативні наради за участю керівників структурних, відокремлених підрозділів, інших зацікавлених осіб.

42. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний або відокремлений підрозділ, до компетенції якого належить питання, що розглядається.

 

VI. Взаємодія Головного управління статистики

з місцевими органами виконавчої влади та

органами місцевого самоврядування

43. Під час здійснення своїх повноважень Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами шляхом:

взаємообміну інформацією;

проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 № 1659 (зі змінами);

здійснення відповідно до законодавства інших заходів, пов'язаних із виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

 

VII. Взаємодія Головного управління  статистики

із засобами масової інформації та користувачами

44. Головне управління статистики у межах своїх повноважень безпосередньо та через відокремлені підрозділи:

проводить консультації з громадськістю та користувачами статистичної інформації, забезпечує статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства;

інформує громадськість та користувачів статистичної інформації про діяльність Головного управління статистики шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікацій статистичної інформації у засобах масової інформації, участі у підготовці теле- і радіопередач з питань діяльності Головного управління статистики, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

здійснює моніторинг повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності;

аналізує потреби користувачів у статистичній інформації та доступі до неї, зокрема за результатами їх анкетних опитувань.

 

VIII. Організація роботи зі зверненнями

45. Особистий прийом громадян і розгляд письмових звернень здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, інших актів законодавства.

46. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики та його відокремлених підрозділах ведеться окремо згідно з інструкцією з діловодства за зверненнями громадян, розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 № 348 (зі змінами) та затвердженою наказом Головного управління статистики і покладається на структурний підрозділ, відповідальний за діловодство.

47. Особистий прийом громадян у Головному управлінні статистики проводиться начальником та заступниками начальника, відповідно до порядку та графіка прийому громадян, затверджених наказом Головного управління статистики.

48. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному законами України „Про статус народного депутата України”, “Про статус депутата місцевих рад”.

 

ІХ. Взаємодія Головного управління статистики з респондентами

49. З метою організації ефективної роботи з респондентами Головне управління статистики безпосередньо та через відокремлені підрозділи:

забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до Плану державних статистичних спостережень;

отримує від респондентів у порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

застосовує під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв'язку, а також безпосереднього відвідування працівниками Головного управління статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

гарантує згідно з законодавством конфіденційність первинних даних, отриманих від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики, затвердженого наказом Деркомстату від 19 червня 2003 № 186.;

подає пропозиції Держстату щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі.

 

Copyright 2006-2020 © Головне управління статистики у Київській області